Perutusan tak...

Perutusan takziah kepada China

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 Ogos – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan-perutusan takziah kepada Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Perdana Menteri, Tuan Yang Terutama Li Keqiang serta kerajaan dan rakyat Republik China berikutan kejadian letupan gudang yang berlaku di Bandar Tianjin.

Dalam titah perutusan kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping dan Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyuarakan perasaan sedih mengetahui mengenai kehilangan nyawa dan harta benda berikutan dengan letupan itu.

Baginda bagi pihak kerajaan Baginda dan rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah yang amat mendalam kepada rakyat dan kerajaan Republik Rakyat China terutamanya kepada keluarga mangsa-mangsa yang terlibat dalam kejadian tersebut.

ARTIKEL YANG SAMA