Berkenan berangkat pulang

DUBAI, EMIRIAH ARAB BERSATU, 30 MAC – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat balik meninggalkan Dubai, Emiriah Arab Bersatu (UAE) setelah selesai menghadiri Sidang Kemuncak Kerajaan Dunia 2022 dan lawatan ke Ekspo 2020 Dubai.

(Klik di sini untuk berita lanjut)