Perjalanan keluar dan masuk lebih mudah

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 MAC – Jawatankuasa Pandu COVID-19 hari ini mengumumkan pengemaskinian syarat-syarat perjalanan keluar dan masuk ne-gara melalui udara atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berdasarkan penilaian risiko semasa dan kajian yang terperinci.

(Klik di sini untuk berita lanjut)