Yang Di-Pertu...

Yang Di-Pertua MMN terima kunjungan hormat

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 Okt – Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib hari ini menerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Roland Cristian Grafe.

Semasa kunjungan tersebut, kedua belah pihak telah bertukar-tukar pandangan dan membincangkan mengenai hal ehwal yang menjadi kepentingan dan keprihatinan bersama.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut ialah Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-menteri Kabinet & Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin bin Haji Asar, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail serta beberapa orang pegawai Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat.

p09-4_20151020

ARTIKEL YANG SAMA